Aktualności Ekranizacje

Oficjalny zwiastun filmowej adaptacji Kobiety w oknie A.J. Finna

Wokół ukry­wa­ją­ce­go się pod pseu­do­ni­mem lite­rac­kim A.J. Finn Dana Mallory’ego naro­sło wie­le kon­tro­wer­sji. Naj­pierw oka­za­ło się, że wie­lo­krot­nie kła­mał na temat swo­je­go życia, by czer­pać korzy­ści w sfe­rze zawo­do­wej. Póź­niej zaś poja­wi­ły się prze­słan­ki świad­czą­ce o tym, że jego debiu­tanc­ka powieść Kobie­ta w oknie jest pla­gia­tem książ­ki napi­sa­nej przez Sarah A. Den­zil. Do pierw­sze­go przy­znał się, dru­gie­go nikt nigdy nie udo­wod­nił, spra­wa też nie tra­fi­ła do sądu. Nie zmie­nia to fak­tu, że Dan Mal­lo­ry jako A.J. Finn odniósł gigan­tycz­ny suk­ces. Ten zapew­ni­ła mu wła­śnie Kobie­ta w oknie. W przy­szłym roku zoba­czy­my kino­wą adap­ta­cję powieści.

Kobie­ta w oknie A.J. Fin­na to thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny opo­wia­da­ją­cy o zła­ma­nej przez życie kobie­cie, cier­pią­cej nie­wy­sło­wio­ne katu­sze, zmu­szo­nej nie­ja­ko do cią­głe­go pozo­sta­wia­nia w domu, gdzie jedy­ną „roz­ryw­ką” jest dla niej Inter­net i pod­glą­da­nie sąsia­dów. Praw­dzi­we pro­ble­my roz­po­czy­na­ją się, kie­dy widzi, jak w budyn­ku naprze­ciw­ko docho­dzi do domnie­ma­nej zbrod­ni. Nikt jej jed­nak nie wie­rzy; każ­dy utrzy­mu­je, że to co widzia­ła było tyl­ko przewidzeniem.

Fabu­ła powie­ści jest wręcz skro­jo­na pod sce­na­riusz trzy­ma­ją­ce­go w napię­ciu dresz­czow­ca. Nie powin­no więc dzi­wić, że któ­reś z dużych stu­diów fil­mo­wych chęt­nie się­gnę­ło po ten mate­riał. W wyści­gu wygra­ło 20th Cen­tu­ry Fox i już w przy­szłym roku zoba­czy­my kino­wą adap­ta­cję w gwiaz­dor­skiej obsadzie.

W głów­ną rolę, pogrą­żo­ną w żalu i cho­ro­bie Annę Fox, wcie­li się Amy Adams (Nowy począ­tek, Czło­wiek ze sta­li). Obok niej wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Gary Old­man, Antho­ny Mac­kie, Fred Hechin­ger, Wyatt Rus­sell, Brian Tyree Hen­ry, Jen­ni­fer Jason Leigh czy Julian­ne Moore. Sce­na­riusz na pod­sta­wie powie­ści A.J. Fin­na napi­sał Tra­cy Letts (Lady Bird, Big Short, Impe­rium), a na krze­śle reży­ser­skim zasiadł Joe Wri­ght (Czas mro­ku, Anna Kare­ni­na, Pokuta).

Stu­dio 20th Cen­tu­ry Fox opu­bli­ko­wa­ło w sie­ci ofi­cjal­ny zwia­stun pro­duk­cji. Zapra­sza­my do obejrzenia.

Film tra­fi do kin w maju 2020 roku.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy