Aktualności Ekranizacje

Joseph Mawle zagra głównego antybohatera w tolkienowskim serialu od Amazonu

W listo­pa­dzie 2017 sze­fo­wie Ama­zo­nu pod­pi­sa­li z Tol­kien Esta­te umo­wę, na mocy któ­rej ame­ry­kań­skie stu­dio zyska­ło pra­wo do wypro­du­ko­wa­nia seria­lu wyko­rzy­stu­ją­ce­go świat i mito­lo­gię Śród­zie­mia. Jed­na z klau­zul mówi­ła o tym, że pra­ce w tym tema­cie muszą ruszyć w prze­cią­gu dwóch lat. Ama­zon poka­zał, że nie zamie­rza wypu­ścić tak łako­me­go kąska z rąk, zwłasz­cza, że już tak dużo pie­nię­dzy w pro­jekt zain­we­sto­wał. Serial jest w fazie pre­pro­duk­cji, zdję­cia mają ruszyć w prze­cią­gu kil­ku naj­bliż­szych mie­się­cy. Infor­ma­cji o seria­lu nie ma na razie wie­le, ale wia­do­mo już na przy­kład, kto wcie­li się w głów­ne­go antagonistę.

Ser­wis „Deadli­ne” dotarł do infor­ma­cji, że Ama­zon w ostat­nim cza­sie włą­czył do obsa­dy Jose­pha Mawle’a. Angiel­skie­go akto­ra może­my koja­rzyć mię­dzy inny­mi z roli Ben­je­na Star­ka, zwia­dow­cy Noc­nej Stra­ży z Gry o Tron od HBO. W pro­duk­cji opo­wia­da­ją­cej o wyda­rze­niach roz­gry­wa­ją­cych się w Śród­zie­miu w cza­sach dru­giej ery Joseph Maw­le wcie­li się w postać głów­ne­go anta­go­ni­sty o imie­niu Oren.

Poza Jose­phem Maw­lem w obsa­dzie zna­leź­li się Will Poul­ter gra­ją­cy mło­de­go boha­te­ra Bel­do­ra i Mar­kel­la Kave­nagh, któ­rej w udzia­le przy­pa­dła postać Tyry. Stu­dio jest nadal na eta­pie pozy­ski­wa­nia kolej­nych aktorów.

Serial Ama­zo­nu pozo­sta­je wciąż bez tytu­łu. Wia­do­mo jed­nak, że będzie miał pięć sezo­nów. Nowa Zelan­dia ponow­nie zmie­ni się w tęt­nią­ce fan­ta­stycz­nym życiem Śród­zie­mie. Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi są J.D. Pay­ne i Patrick McKay.

Cze­ka­my na wię­cej konkretów.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źródło:Deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy