Aktualności Zapowiedzi

Dziesiąta książka o Chyłce pojawi się we wrześniu

Nie­daw­no mogli­śmy zoba­czyć na okład­ce jed­nej z zapo­wia­da­nych na wrze­sień pre­mier tekst Remi­giu­sza Mro­za mówią­cy, że książ­ka była tak wcią­ga­ją­ca, że zapo­mniał o pisa­niu. Naj­wy­raź­niej nie było to do koń­ca praw­dą. Już wkrót­ce tra­fi bowiem do sprze­da­ży jego nowa powieść. Na pew­no ucie­szą się na tę wieść fani Joan­ny Chył­ki i Kor­dia­na Oryń­skie­go, bo Wyrok opo­wie o ich kolej­nych perypetiach.

Przy­go­tuj­my tequ­ilę, ner­kow­ce i odpo­wied­ni pod­kład muzycz­ny, bo nasz ulu­bio­ny duet powra­ca na peł­nej Chył­ce w dzie­sią­tym tomie! I to już za mniej niż mie­siąc – 18 wrze­śnia, poin­for­mo­wał na swo­jej stro­nie na Face­bo­oku Remi­giusz Mróz.

Seria z Joan­ną Chył­ką liczy sobie w tym momen­cie dzie­więć tomów, Wyrok będzie dzie­sią­tą powie­ścią w cyklu. Cen­tral­ną posta­cią była zawsze tytu­ło­wa pani mece­nas, kobie­ta twar­da i bez­kom­pro­mi­so­wa, dla któ­rej nie było spraw nie­moż­li­wych do wygra­nia – przy nie­któ­rych trze­ba się po pro­stu bar­dziej namę­czyć. Obok niej od same­go począt­ku stał Kor­dian Oryń­ski, nazy­wa­ny Zor­do­nem. Mło­dy apli­kant w Wyro­ku zda­je się grać pierw­sze skrzyp­ce, a przy­naj­mniej takie wra­że­nie moż­na odnieść po lek­tu­rze opi­su książki:

Po zda­nym egza­mi­nie adwo­kac­kim świe­żo upie­czo­ny mece­nas Oryń­ski ma zastą­pić Chył­kę jako głów­na siła napę­do­wa kan­ce­la­rii Żela­zny & McVay. Pierw­sza spra­wa, jaką popro­wa­dzi, nie­chyb­nie zawa­ży na całej jego przy­szło­ści zawo­do­wej. Kor­dian nie ma jed­nak żad­ne­go wybo­ru – zosta­je zmu­szo­ny przez Pio­tra Lan­ge­ra, by pod­jąć się obro­ny pew­ne­go chło­pa­ka w Poznaniu.

Co ich łączy? I dla­cze­go Lan­ge­ro­wi tak zale­ży na jego obronie?

Sie­dem­na­sto­la­tek oskar­żo­ny jest o wyjąt­ko­wo krwa­we zabój­stwo dwóch kole­gów ze szko­ły, któ­re łudzą­co przy­po­mi­na spo­sób dzia­ła­nia Sady­sty z Moko­to­wa. Nie ma ali­bi, plą­cze się w zezna­niach, a dowo­dy prze­ma­wia­ją prze­ciw­ko nie­mu. Nawet Chył­ka jest prze­ko­na­na, że tej spra­wy nie da się wygrać…

(źró­dło opi­su: stro­na autora)

Wyrok do księ­garń tra­fi 18 wrze­śnia. Już teraz jed­nak chęt­ni mogą zain­te­re­so­wać się przed­sprze­da­żą kli­ka­jąc tutaj.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy