Ciekawostki

Uber Eats dostarczy powieść Harukiego Murakamiego!

Już 11 paź­dzier­ni­ka w apli­ka­cji Uber Eats będzie moż­na zamó­wić naj­now­szą powieść Haru­kie­go Mura­ka­mie­go, japoń­skie­go pro­za­ika, wie­lo­krot­nie nomi­no­wa­ne­go do lite­rac­kiej nagro­dy Nobla, jed­ne­go z naj­bar­dziej zna­nych na świe­cie pisa­rzy. Książ­ka będzie dostęp­na w apli­ka­cji przed wpro­wa­dze­niem jej do ofi­cjal­nej sprze­da­ży w księ­gar­niach i będzie kosz­to­wa­ła sym­bo­licz­ną złotówkę.

Film przed­sta­wia­ją­cy działanie:

Łącz­nie pół tysią­ca egzem­pla­rzy powie­ści „Śmierć Koman­do­ra. Poja­wia się idea” (Tom I) będzie moż­na zamó­wić w War­sza­wie wraz z dania­mi z wybra­nych restau­ra­cji ofe­ru­ją­cych kuch­nię japoń­ską. Książ­kę za zło­tów­kę będzie moż­na dodać do każ­de­go zamó­wie­nia na eta­pie wybo­ru dodat­ku. To wła­śnie pol­scy użyt­kow­ni­cy apli­ka­cji Uber Eats, jako pierw­si na świe­cie, będą mogli sko­rzy­stać z tego wyjąt­ko­we­go i inno­wa­cyj­ne­go spo­so­bu dosta­wy ksią­żek. Naj­now­szy Mura­ka­mi zosta­nie dostar­czo­ny przez dostaw­cę wraz z zamó­wio­nym posił­kiem. Książ­ki będą dostęp­ne do wyczer­pa­nia zapasów.

Śmierć Koman­do­ra”, mimo że zama­wia­na jako doda­tek, będzie z pew­no­ścią sta­no­wi­ła danie głów­ne dla rze­szy wier­nych fanów pisa­rza. Na nową powieść Mura­ka­mie­go cze­ka­li oni aż pięć dłu­gich lat. Reali­stycz­na nar­ra­cja stop­nio­wo prze­pla­ta się z sur­re­ali­stycz­ny­mi wąt­ka­mi, a fabu­łę zalud­nia­ją nie­zwy­kłe posta­ci, któ­re uosa­bia­ją sym­bo­le, idee i meta­fo­ry. Mistrz z lek­ko­ścią kre­śli nie­zwy­kłe wize­run­ki swo­ich boha­te­rów, sub­tel­nie pod­wa­ża­jąc gra­ni­cę mię­dzy marze­niem i rze­czy­wi­sto­ścią. Do księ­garń książ­ka tra­fi 17 października.

Akcja jest orga­ni­zo­wa­na przez Wydaw­nic­two Muza i Uber Eats. Za kre­ację odpo­wia­da agen­cja Busi­ness & Culture.

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy