Zapowiedzi

J.K. Rowling zapowiedziała, że Cormoran zaatakuje po raz czwarty we wrześniu

W 2013 roku uka­za­ło się Woła­nie kukuł­ki. Auto­rem miał być Robert Gal­bra­ith, były śled­czy Kró­lew­skiej Poli­cji Woj­sko­wej, któ­ry w 2003 prze­niósł się do sek­to­ra cywil­ne­go. Nie­dłu­go póź­niej w wyni­ku dzien­ni­kar­skie­go śledz­twa lub spryt­nie zapla­no­wa­nej kam­pa­nii rekla­mo­wej oka­za­ło się, że taka oso­ba nie ist­nie­je, a powieść w rze­czy­wi­sto­ści napi­sa­ła J.K. Row­ling. Sprze­daż książ­ki wzro­sła czter­dzie­sto­krot­nie! Do dziś wyszły jesz­cze dwie czę­ści serii o cha­rak­ter­nym detek­ty­wie i powstał serial tele­wi­zyj­ny Stri­ke. Autor­ka na Twit­te­rze ogło­si­ła datę pre­mie­ry czwar­te­go tomu. Poka­za­ła rów­nież jego okładkę.

Cykl o Cor­mo­ra­nie Strike’u pozwa­la czy­tel­ni­ko­wi śle­dzić losy wete­ra­na woj­ny w Afga­ni­sta­nie, któ­ry sta­ra się odna­leźć w nowej rze­czy­wi­sto­ści. Pra­cu­je jako pry­wat­ny detek­tyw, a jego życie róża­mi usła­ne z całą pew­no­ścią nie jest – roz­stał się z narze­czo­ną, musiał zamiesz­kać w biu­rze, klien­ci nie puka­ją zbyt czę­sto do jego drzwi, a dłu­gi same spła­cić się nie zamierzają.

Po Woła­niu kukuł­ki w 2014 roku uka­zał się Jedwab­nik, rok póź­niej Żni­wa zła (w Pol­sce w stycz­niu 2016). W zeszłym roku Row­ling zapo­wie­dzia­ła czwar­ty tom przy­gód detek­ty­wa, jed­no­cze­śnie wska­zy­wa­ła, że powieść uka­że się dopie­ro w 2018 z racji znacz­nej jej obję­to­ści. W zeszłym tygo­dniu na Twit­te­rze ogło­si­ła, że Lethal Whi­te (Zabój­cza biel) uka­że się 18 wrze­śnia. Przy oka­zji pochwa­li­ła się okład­ką powie­ści. Pol­skiej daty pre­mie­ry jesz­cze nie podano.

W Zabój­czej bie­li Cor­mo­ran Stri­ke zmie­rzy się z kolej­ną tajem­ni­cą. Tym razem do drzwi jego biu­ra zapu­ka mło­dy czło­wiek imie­niem Bil­ly, pro­sząc o pomoc w śledz­twie doty­czą­cym zbrod­ni, któ­rej był świad­kiem w dzie­ciń­stwie. Mło­dzie­niec ma wyraź­ne pro­ble­my z przy­po­mnie­niem sobie szcze­gó­łów, a na doda­tek zanim Cor­mo­ra­no­wi uda się z nie­go coś wię­cej wycią­gnąć, ucie­ka w ata­ku nagłej pani­ki. Podą­ża­jąc krę­tą ścież­ką śledz­twa, detek­tyw wraz ze swym wspól­ni­kiem prze­mie­rzą nie­bez­piecz­ne zauł­ki Lon­dy­nu, odkry­ją taj­ne sank­tu­arium wewnątrz Par­la­men­tu i pozna­ją tajem­ni­ce zło­wiesz­czej posia­dło­ści za miastem.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy