Ciekawostki

Dom rodziców Harry’ego Pottera można nabyć za 1 milion funtów

Rodzin­ny dom Harry’ego Pot­te­ra został zapre­zen­to­wa­ny widzom w pierw­szej czę­ści fil­mu Har­ry Pot­ter i insy­gnia śmier­ci. Do nakrę­ce­nia tych scen wyko­rzy­sta­no śre­dnio­wiecz­ną posia­dłość rodu De Vere, naj­bo­gat­szej ówcze­śnie rodzi­ny zaraz po kró­lu. Aktu­al­nie histo­rycz­ny dom wysta­wio­ny jest na sprze­daż za milion fun­tów. Zain­te­re­so­wa­nie kup­nem jest jed­nak nikłe. Mogą być temu win­ni fani Harry’ego Pottera.

Dom został wybu­do­wa­ny w XV wie­ku przez 12. hra­bie­go Oxfor­du, następ­nie przez jego syna zmo­dy­fi­ko­wa­ny i prze­ro­bio­ny na domek myśliw­ski. W zadzi­wia­ją­co spój­ny spo­sób łączy śre­dnio­wiecz­ną pro­sto­tę z prze­py­chem Tudo­rów. Zdję­cia posia­dło­ści może­cie zoba­czyć poniżej.

Od cza­su, kie­dy dom De Vere’ów został wyko­rzy­sta­ny w jed­nym z fil­mów o Har­rym Pot­te­rze, stał się celem licz­nych piel­grzy­mek fanów mło­de­go cza­ro­dzie­ja. I wła­śnie to może być jed­ną z przy­czyn, dla któ­rych zain­te­re­so­wa­nie nie­ru­cho­mo­ścią jest znikome.

Za każ­dym razem, kie­dy prze­jeż­dżasz przez Laven­ham widzisz tury­stów robią­cych sobie tam sel­fie. To może być powód, dla któ­re­go sprze­da­nie go zaj­mu­je tro­chę wię­cej cza­su – coś z takim pozio­mem sła­wy postrze­ga­ne jest jako ano­ma­lia. Jest tam tak wie­lu żar­li­wych fanów Harry’ego Pot­te­ra, powie­dzia­ła Caro­li­ne Edwards z agen­cji nie­ru­cho­mo­ści Car­ter Jonas.

Inną przy­czy­ną pro­ble­mów z upłyn­nie­niem posia­dło­ści może być jej uni­ka­to­wy styl, któ­ry mówiąc szcze­rze, nie każ­de­mu przy­pad­nie do gustu. Nie­mniej, jeśli dys­po­nu­jesz milio­nem fun­tów, jesteś zako­cha­ny w epo­ce Tudo­rów, z pamię­ci recy­tu­jesz kolej­ne aka­pi­tu sied­miok­się­gu, a podob­ni tobie fani ci nie prze­szka­dza­ją, powi­nie­neś przy­naj­mniej roz­wa­żyć tę inwestycję.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło The Sun

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy