Ciekawostki

10 ulubionych książek Toma Hanksa

Tom Hanks to przede wszyst­kim wybit­ny aktor, reży­ser i pro­du­cent fil­mo­wy. Ostat­nio dał się rów­nież poznać jako pisarz. W ostat­nim kwar­ta­le 2017 roku uka­zał się zbiór opo­wia­dań jego autor­stwa zaty­tu­ło­wa­ny Kolek­cja nie­ty­po­wych zda­rzeń. Nowo­jor­ska księ­gar­nia popro­si­ła Toma Hank­sa o wska­za­nie dzie­się­ciu swo­ich ulu­bio­nych ksią­żek. Oka­zu­je się, że cele­bry­ta ma bar­dzo cie­ka­wy gust literacki.

1. A World Lit Only by Fire, Wil­liam Manchester

Ame­ry­kań­ski histo­ryk w swo­jej książ­ce opi­su­je Euro­pę cza­sów śre­dnio­wie­cza. Sku­pia się na tech­no­lo­gicz­nej sta­gna­cji, krót­ko­wzrocz­no­ści wład­ców, feu­dal­nym ustro­ju oraz opre­syj­nej roli kościo­ła w tym wszystkim.


2. Afry­ka Pół­noc­na 1942–1943, Rick Atkinson

Rick Atkin­son został za tę książ­kę uho­no­ro­wa­ny Nagro­dą Pulit­ze­ra. Opo­wia­da w niej o kam­pa­nii w Afry­ce Pół­noc­nej w latach 1942–1943, sku­pia­jąc się oczy­wi­ście na armii USA. Sta­ra się rów­nież kon­flikt przed­sta­wić jako punkt zwrot­ny ame­ry­kań­skiej historii.


3. 1939: The Lost World Of The Fair, David Gelernter

Po dzie­się­cio­let­nim okre­sie depre­sji naro­do­wo­ścio­wej, w przeded­niu naj­więk­sze­go kon­flik­tu świa­to­we­go Fran­klin Roose­velt oraz Albert Ein­ste­in otwie­ra­ją 30 kwiet­nia 1939 roku Wysta­wę Świa­to­wą w Nowym Jor­ku. Ta ma dać ludziom nadzie­ję na lep­szą przy­szłość, poka­zać, że nie wszyst­ko jest stra­co­ne. Gelert­ner pozwa­la cof­nąć się czy­tel­ni­ko­wi w cza­sie i zaj­rzeć na Wysta­wę Świa­to­wą oraz poczuć zwią­za­ne z nią emocje.


4. Sta­si­land, Anna Funder

Książ­ka austra­lij­skiej autor­ki Anny Fun­der Sta­si­land, nagro­dzo­na w 2004 roku pre­sti­żo­wą Nagro­dą Samu­ela John­so­na, opo­wia­da zarów­no o zwy­kłych ludziach krzyw­dzo­nych przez ener­dow­ski reżim, tych, któ­rzy odważ­nie pró­bo­wa­li sta­wić mu opór, jak i o opraw­cach, któ­rzy pra­co­wa­li dla jego taj­nej poli­cji Stasi.


5. Dżen­tel­men w Moskwie, Amor Tow­les

Bol­sze­wic­ki sąd wydał wyrok. Hra­bia Rostow zosta­je odar­ty z mająt­ku i sta­tu­su, pozba­wio­ny wizyt w ope­rze, eks­klu­zyw­ne­go apar­ta­men­tu oraz zna­jo­mo­ści. Teraz musi odna­leźć się w nowej rze­czy­wi­sto­ści, a przy oka­zji odkryć, że naj­więk­sze­go bogac­twa nie moż­na ode­brać, bo nosi się je w sobie.


6. What It Takes, Richard Ben Cramer

Autor w książ­ce ze szcze­gó­ła­mi odma­lo­wu­je elek­cję pre­zy­denc­ką w Sta­nach Zjed­no­czo­nych w 1988 roku, poka­zu­jąc, w jaki spo­sób zwy­czaj­ni ludzie zdo­by­wa­ją potrzeb­ną im mie­szan­kę ambi­cji, wytrzy­ma­ło­ści i bez­wstyd­no­ści, by stać się praw­dzi­wy­mi kan­dy­da­ta­mi na gło­wę narodu.


7. Sapiens. Od zwie­rząt do bogów, Yuval Noah Harari

Pory­wa­ją­cy opis histo­rii ludz­ko­ści, któ­ry zafa­scy­no­wał milio­ny czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Jak to się sta­ło, że homo sapiens pod­bił świat i zdo­mi­no­wał pla­ne­tę, a jego zacho­wa­nia i idee sta­ły się decy­du­ją­ce dla losów Ziemi?


8. Szpie­dzy na Bał­ka­nach, Alan Furst

Powieść szpie­gow­ska z fabu­łą roz­cią­ga­ją­cą się od Gre­cji aż po Fran­cję roku 1940. Costa Zan­nis, ofi­cer salo­nic­kiej poli­cji – czło­wiek o barw­nej prze­szło­ści i kon­tak­tach w całej Euro­pie – nie zaj­mu­je się zwy­kły­mi prze­stęp­stwa­mi, lecz spra­wa­mi więk­szej wagi. Kie­dy woj­na docie­ra do Gre­cji, Zan­nis bie­rze udział w wal­kach, mię­dzy inny­mi prze­ciw­ko Wło­chom w Mace­do­nii, po czym wra­ca do Salo­nik, gdzie anga­żu­je się w pomoc Żydom.


9. Supre­me City, Donald L. Miller

Monu­men­tal­na histo­ria „sto­li­cy wszyst­kie­go”. Donald L. Mil­ler bie­rze pod lupę Nowy Jork cza­sów wzro­stu i trans­for­ma­cji. Zapra­sza do ery jaz­zu, cudow­nych lat 20., w któ­rych wszyst­ko było moż­li­we. To rów­nież opo­wieść o ludziach, bez któ­rych Nowy Jork nie mógł­by zaist­nieć: szyb­ko boga­cą­cych się przed­się­bior­cach, wiel­kich wizjo­ne­rach i wpły­wo­wych emigrantach.


10. The Futu­re Is Histo­ry: How Tota­li­ta­ria­nism Rec­la­imed Rus­sia, Masha Gessen

Masha Ges­sen w swo­jej książ­ce poka­zu­je jak reżim potra­fi zmiaż­dżyć wszyst­ko, co istot­ne. Tam gdzie świ­ta­ła zapo­wiedź począt­ku demo­kra­cji, zno­wu roz­ple­nił się sta­ry porzą­dek sowiec­ki pod posta­cią współ­cze­sne­go pań­stwa mafij­ne­go. Moc­na książ­ka będą­ca prze­stro­gą dla nas wszystkich.


Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy