Ciekawostki

Gorąca Bułka z Gry o Tron otworzył piekarnię!

Dro­dzy fani “Gry o Tron”, czy wyobra­ża­li­ście sobie kie­dyś krom­ki chle­ba w kształ­cie Wil­ko­rów? Macie szczę­ście, bo Gorą­ca Buł­ka z Weste­ros oka­zał się pie­ka­rzem z praw­dzi­we­go zda­rze­nia i otwo­rzył pie­kar­nię w Lon­dy­nie. Co cie­ka­we, boha­ter nazwał swój biz­ne­sik “You Know Nothing John Dough!”.

Ben Haw­key (aktor) opo­wie­dział o swo­im pomy­śle: “Krom­ki Gorą­cej Buł­ki to czę­sto wyma­rzo­ny kąsek dla fanów ‘Gry o Tron’, a ludzie zawsze pyta­li mnie o tajem­ni­cę prze­pi­su na nie. Nie mogę tego zdra­dzić, ale ocho­czy klien­ci sami mogą ich spró­bo­wać – i nie będzie to gro­zi­ło star­ciem na zakrę­tach Kró­lew­skie­go Traktu.”

Pie­kar­nia otwo­rzy­ła swo­je wro­ta 17 lip­ca – iko­nicz­ne Wil­ko­ry są wypie­ka­ne z peł­no­ziar­ni­stej mąki kuku­ry­dzia­nej i skór­ki poma­rań­czo­wej. Naj­le­piej ser­wo­wać je z masłem, lek­ko podgrzane.

źró­dło: deliveroo 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy