Aktualności

Samobójstwo autorki bestsellerów. Wyskoczyła z okna

Jean Ste­in to autor­ka best­sel­le­rów lite­ra­tu­ry fak­tu. W wie­ku 83 lat, 30 kwiet­nia popeł­ni­ła samo­bój­stwo. Zgi­nę­ła na miejscu.

Jean Ste­in to pre­kur­sor­ka lite­ra­tu­ry doku­men­tal­nej. W Pol­sce naj­bar­dziej zna­na jest z “Na zachód od Ede­nu. Wiel­kie kla­ny Hol­ly­wo­od”, w któ­rym pisa­ła m.in. o Kathe­ri­ne Hep­burn. Pisa­ła tak­że o Rober­cie F. Ken­ne­dym i Edie Sed­gwick – muzie Andy­’e­go War­ho­la. W latach 50. XX wie­ku pra­co­wa­ła jako redak­tor naczel­na “The Paris Review”, a następ­nie zasia­dła za ste­ra­mi maga­zy­nu “Grand Street”.

Świat usły­szał o niej, gdy w mło­do­ści pra­co­wa­ła jako asy­stent­ka reży­se­ra pod­czas prac nad pre­mie­rą “Kot­ki na gorą­cym bla­sza­nym dachu”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy