Ciekawostki

James Patterson zarekomendował swoją książkę, Stephen King nabija się z autora

James Pat­ter­son opu­bli­ko­wał nową powieść… z nie­ty­po­wą pole­can­ką. Jej nie­ty­po­wość zauwa­żył na Twit­te­rze Ste­phen King, któ­ry za auto­rem nie prze­pa­da.

Pole­can­ka naj­now­szej książ­ki Jame­sa Pat­ter­so­na pocho­dzi od… Jame­sa Pat­ter­so­na!”, napi­sał King. Przty­czek był bar­dzo deli­kat­ny, ale inni pisa­rze, w tym Seth Gra­ha­me-Smith, pod­chwy­ci­li temat. “Zaraz… to tak moż­na? To zmie­nia wszyst­ko!”, zauwa­żył Gra­ha­me-Smith.

The Black Book” autor­stwa Jame­sa Pat­ter­so­na i Davi­da Elli­sa jest anon­so­wa­na tek­stem: “Uwa­żam, że The Black Book to moja naj­lep­sza pra­ca od 20 lat. Lep­sza niż Along Came a Spi­der oraz Kiss the Girls”, oczy­wi­ście autor­stwa Pet­ter­so­na.

Co sądzi­cie o takich pole­can­kach?

Poni­żej znaj­dzie­cie wymia­nę twe­etów Ste­phe­na Kin­ga z inny­mi auto­ra­mi 🙂

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy