Aktualności

Tanie książki w Lidlu i Biedronce

Zapa­le­ni czy­tel­ni­cy znów będą mie­li oka­zję uzu­peł­nić swo­ją biblio­tecz­kę taniej niż zwy­kle. 20 mar­ca star­tu­ją nowe ofer­ty w dwóch dużych sie­ciach dyskontowych. 

W Bie­dron­ce poja­wi się wybór porad­ni­ków, bio­gra­fii, fan­ta­sty­ki, kry­mi­na­łów, lite­ra­tu­ry oby­cza­jo­wej i fak­tu w cenie 19,99 zł oraz 24,99 zł; wśród auto­rów znaj­dą się nazwi­ska takie jak Har­lan Coben, Lee Child, John Gri­sham czy Ste­phen King. 

Tego same­go dnia w Lidlu ruszą prze­ce­ny książ­ko­we; wideł­ki ceno­we zakła­da­ją 19,99 – 37,99 zł za egzem­plarz (obniż­ka to ok. 10–12 zł na książ­ce). Do dosta­nia będą m.in. “Sztu­ka kocha­nia”, “Oso­bli­wy dom pani Pere­gri­ne”, “Poko­le­nie Ikea” czy “Naj­le­piej w życiu ma twój kot” (kore­spon­den­cja mię­dzy Wisła­wą Szym­bor­ską i Kon­ra­dem Filipowiczem).

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy