Ciekawostki

Kradzież książek wartych dziesięć milionów!

Zra­bo­wa­ne książ­ki mia­ły tra­fić na Tar­gi Anty­kwa­ria­tów. Prze­cho­wy­wa­ne były w maga­zy­nie obok lon­dyń­skie­go lot­ni­ska Heath­row. Zło­dzie­je zacho­wa­li się niczym w fil­mie akcji – wywier­ci­li dziu­ry w świe­tli­kach z wzmoc­nio­ne­go włók­na szkla­ne­go i opu­ści­li się na kil­ku­na­sto­me­tro­wych linach. Choć zauwa­ży­ły ich kame­ry, uda­ło im się nie uru­cho­mić alar­mu. Łącz­nie zra­bo­wa­li 160 sztuk bez­cen­nych woluminów.

Mimo iż w maga­zy­nie znaj­do­wa­ły się inne cen­ne przed­mio­ty, na przy­kład elek­tro­ni­ka, zło­dzie­je byli bar­dzo pre­cy­zyj­ni. Ukra­dli wyłącz­nie wyjąt­ko­wo cen­ne książ­ki. Eks­per­ci oraz wła­ści­cie­le bia­łych kru­ków podej­rze­wa­ją więc, że prze­stęp­cy dzia­ła­li na zle­ce­nie oraz dokład­nie wie­dzie­li, co znaj­do­wa­ło się w budyn­ku. Sprze­da­nie ukra­dzio­nych egzem­pla­rzy było­by prak­tycz­nie nie­moż­li­we ze wzglę­du na ich uni­ka­to­wość, zbio­ry zasi­lą więc naj­praw­do­po­dob­niej pry­wat­ną kolekcję.

Naj­cen­niej­szym egzem­pla­rzem spo­śród skra­dzio­nych wolu­mi­nów było wyda­nie “O obro­tach sfer nie­bie­skich” Miko­ła­ja Koper­ni­ka z 1566 roku – war­te oko­ło milio­na zło­tych. W zbio­rze znaj­do­wa­ły się tak­że dzie­ła Gali­le­usza, New­to­na, Leonar­da da Vin­ci czy Dan­te­go. Ich łącz­na war­tość to ok. 10 mln zło­tych (2 mln funtów).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy