Aktualności

Nieznaczny wzrost sprzedaży książek papierowych?

Nie­lsen Book­scan podał infor­ma­cje o wyni­kach sprze­da­ży ksią­żek papie­ro­wych za 2016 rok, w któ­rym zauwa­żył 3,3% wzrost w porów­na­niu do roku 2015. Spo­strzegł przy tym sta­ły trend wzro­sto­wy w tym zakre­sie trze­ci rok z rzę­du. Dla przy­po­mnie­nia, Nie­lsen Book­Scan repre­zen­tu­je 80% ame­ry­kań­skie­go ryn­ku książ­ko­we­go jeże­li cho­dzi o książ­ki drukowane.

W roz­ło­że­niu na poszcze­gól­ne for­ma­ty książek:
• okład­ki twar­de zano­to­wa­ły 5,4 % wzrost,
• okład­ki mięk­kie oko­ło 4%,
• nato­miast książ­ki kar­to­no­we zano­to­wa­ły ok 7% wzrost sprzedaży.

Nie od dzi­siaj wia­do­mo, że wraz ze wzro­stem popu­lar­no­ści ksią­żek elek­tro­nicz­nych rynek ksią­żek papie­ro­wych prze­ży­wał trud­ne chwi­le, dla­te­go takie rewe­la­cje mogą cie­szyć. Prze­cież nie ma pięk­niej­sze­go zapa­chu, niż ten, jaki cha­rak­te­ry­zu­je świe­żo wydru­ko­wa­ną książ­kę. Nie­ste­ty, jeże­li spoj­rzy­my na fakt, że w 2015 Nie­lsen włą­czył pod swo­je skrzy­dła Fami­ly Chri­stian – naj­więk­sze­go na świe­cie sprze­daw­cę pro­duk­tów o cha­rak­te­rze chrze­ści­jań­skim, w tym książ­ki, albu­my biblij­ne oraz ogól­nie róż­nej maści dewo­cjo­na­lia, któ­re cie­szą się znacz­ną i sta­łą popu­lar­no­ścią, mogło mieć to istot­ne zna­cze­nie w wyni­kach sprze­da­ży i wzro­stu za zeszły rok. Jeże­li cho­dzi o sam wzrost i jego poziom znaj­du­je się tak bli­sko pozio­mu błę­du sta­ty­stycz­ne­go, że z wiel­kim entu­zja­zmem powin­ni­śmy się jed­nak wstrzy­mać. Jedy­ne, co może cie­szyć, to sta­ły, choć nie­znacz­ny wzrost sprze­da­ży ksią­żek w wer­sji papie­ro­wej, jaki Nie­lsen zauwa­ża w swo­jej ana­li­zie. Fak­tycz­nie od 2013 utrzy­mu­je się na jed­na­ko­wym poziomie.

Jeże­li przyj­rzy­my się samej sprze­da­ży ze wzglę­du na kate­go­rie ksią­żek to:
• Lite­ra­tu­ra fak­tu dla doro­słych zano­to­wa­ła pra­wie 7% wzrost, a zwłasz­cza wzro­sy sprze­da­ży pozy­cji reli­gij­nych i porad­ni­ków, a tak­że nagły boom na książ­ki do kolo­ro­wa­nia dla doro­słych, któ­re nale­żą do tej kategorii.
• Powie­ści dla doro­słych nato­miast odno­to­wa­ły 1% spa­dek, nie poja­wi­ły się żad­ne zna­czą­ce hity sprze­da­żo­we w tej kate­go­rii, jedy­nym wzro­stem cie­szy­ła się sub­ka­te­go­ria komik­sów i powie­ści gra­ficz­nych, któ­ra poszy­bo­wa­ła na poziom 12%.
• Lite­ra­tu­ra fak­tu dla mło­dzie­ży odnio­sła zale­d­wie 1,5% wzrost.
• Powie­ści dla mło­dzie­ży już sko­czy­ły na poziom pra­wie 4% wzro­stu sprze­da­ży i zapew­ne J.K. Row­ling z jej nowy­mi czę­ścia­mi Harry’ego Pot­te­ra może mieć w tym znacz­ny udział.
Co może zaska­ki­wać, to bar­dzo duży spa­dek sprze­da­ży ksią­żek w wiel­kich sie­ciach sprze­da­żo­wych takich jak Wal­mart czy Cost­co. Mówi­my tu o ponad 5% spad­ku i to już trze­ci rok z rzę­du. Tutaj jed­nak stra­ty wyrów­nał kanał sprze­da­ży nie­za­leż­nej oraz księ­gar­nie sie­cio­we typu Ama­zon, któ­ry zano­to­wał wzrost o 5%. Jeże­li cho­dzi o spa­dek, to war­to spoj­rzeć na Audio, bo wska­zu­je na ponad 13% spa­dek tego formatu.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy