Ciekawostki

Biały Wilk na wyjątkowym kalendarzu!

Wśród sko­ja­rzeń z sagą Andrze­ja Sap­kow­skie­go czę­sto poja­wia się obra­zek ero­tycz­nych zabaw Geral­ta z Rivii i Yen­ne­fer z Vengerbergu. 

Sce­na ta wystą­pi­ła tak­że w grze “Wiedź­min 3. Dzi­ki Gon”… oraz w ero­tycz­nym kalen­da­rzu przy­go­to­wa­nym przez Maul Cosplay. Maul zna­ny tak­że pod imie­niem Ben to cosplay­er wyna­ję­ty przez CD Pro­jekt do wcie­la­nia się w postać Riva, a jego zdję­cia napraw­dę robią wrażenie.

W kalen­da­rzu znaj­dzie­my też zdję­cie Geral­ta z Yen i Triss czy Bia­łe­go Wil­ka w kąpie­li. Dys­try­bu­tor jed­nak ostrze­ga: “Jeśli chcesz kupić ten kalen­darz, musisz być w sta­nie znieść sut­ki, zarów­no męskie, jak i dam­skie”. Stro­nę z przed­sprze­da­żą znaj­dziesz tutaj.

wiedzmin5

wiedzmin4

wiedzmin3

wiedzmin2

wiedzmin1

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy