Ciekawostki

PottoPoly czyli Harry Potter w świecie Monopoly?

Zna­cie grę “Mono­po­ly”? A może “Mono­po­ly Star Wars”, “Mono­po­ly Disney prin­cess”, “Mono­po­ly Nascar”, “Mono­po­ly AC/DC” czy “Mono­po­ly Fami­ly Guy”? Albo bar­dziej swoj­sko “Mono­po­ly Pol­ska” (względ­nie rodzi­mą wer­sję wyda­ną pod tytu­łem “Euro­bu­si­ness” popu­lar­ną w latach 80. i 90.)?

Mar­ka ta jest koja­rzo­na na całym świe­cie, nic więc dziw­ne­go, że wciąż poja­wia­ją się nowe jej odsło­ny. W 2008 roku Gdy­nia jako pierw­sze pol­skie mia­sto zna­la­zła się na plan­szy “Mono­po­ly Świat” – jako jed­na z dwóch dzi­kich kart (wraz z Taj­pej). Wybór ten zapadł w w gło­so­wa­niu, w któ­rym odda­no aż pięć milio­nów typów z sze­ściu kon­ty­nen­tów! Jak więc widać, gra roz­pa­la wyobraź­nię i nie ma naj­mniej­sze­go zamia­ru się znu­dzić, choć powsta­ła już w latach 30. XX wie­ku. Zapro­jek­to­wa­ła ją Eli­za­beth Magie.

Cał­ko­wi­cie współ­cze­śnie zaś fan­ka serii J.K. Row­ling o Har­rym Pot­te­rze zapro­jek­to­wa­ła “Pot­to­Po­ly”, czy­li pot­te­row­ską odsło­nę gry. Wyko­nu­je ją cał­ko­wi­cie ręcz­nie i wyłącz­nie na zamó­wie­nie. Trze­ba przy­znać, że mimo swo­jej nie­ofi­cjal­no­ści gra wyglą­da imponująco!

pottopoly

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy