Ciekawostki

Jak uratować zamoczoną książkę? Poznajcie prosty trik

Ser­wis Bored­Pan­da opu­bli­ko­wał cie­ka­wost­kę uży­tecz­ną dla biblio­fi­lii – a dokład­niej na japoń­ski trik ura­to­wa­nia książ­ki, któ­ra zosta­ła zala­na wodą.

Oka­zu­je się, że wystar­czy mię­dzy kart­ki wło­żyć papier toa­le­to­wy i doci­snąć czymś cięż­kim, a następ­nie powta­rzać ope­ra­cję aż do momen­tu, kie­dy cała wil­got­ność zosta­nie “wyci­śnię­ta” z kar­tek książ­ki w papier.

Kie­dy następ­nym razem odkry­je­cie, że Wasza uko­cha­na lek­tu­ra mia­ła nie­bez­piecz­nie bli­skie spo­tka­nie z czymś płyn­nym, pamię­taj­cie, co robić!

ksiazka1

ksiazka2
ksiazka3

ksiazka4

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy