Sprawdzasz tag

wrzesień

Aktualności

Niestatystyczny spis książek na wrzesień

Jak moż­na się było spo­dzie­wać, wrze­sień oka­że się zarze­wiem pory desz­czo­wej, lecz z nie­ba prócz dżdżu oraz podmu­chów wia­tru, na nie­sta­ty­stycz­nych Pola­ków, co ksią­żek tro­chę wię­cej niż tro­chę czy­ta­ją, spły­nie kaska­da nowych, cie­ka­wych pozy­cji. Wodo­spad lek­tur szkol­nych oraz tych nie­za­leż­nych przy­tło­czy wie­lu zna­czą­co, bowiem w każ­dej dzie­dzi­nie – fan­ta­sy, scien­ce fic­tion, kry­mi­na­le, powie­ści oby­cza­jo­wej, bio­gra­fii, utwo­rze histo­rycz­nym, hor­ro­rze, opo­wie­ściach dla dzie­ci, publi­cy­sty­ce, tomach nauko­wych, a nawet w poezji – znaj­dzie się kil­ka nowych (i wzno­wio­nych) ksią­żek, po któ­re oczy­wi­ście war­to będzie się­gnąć. Trze­ba więc przy­go­to­wać się, bo do listo­pa­da raczej nikt nie będzie narze­kać na brak odpo­wied­niej dla sie­bie lite­ra­tu­ry.

Czy­taj dalej

-->