Sprawdzasz tag

woda

Ciekawostki

Ta książka zaspokoi Twoje pragnienie

the-drinkable-book

Mimo tego iż żyjemy w XXI wieku, wciąż na całym świe­cie powo­dem śmierci wielu ludzi jest brak dostępu do wody pit­nej. Orga­ni­za­cja “Water is Life” posta­no­wiła opra­co­wać nie­zwy­kłą książkę – zawiera ona nie tylko infor­ma­cje ostrze­gaw­cze, ale przede wszyst­kim sama jest nie­zwy­kle sku­tecz­nym fil­trem.

Czy­taj dalej