Sprawdzasz tag

umberto eco

Ciekawostki

Wspominając wielkich: Rady Umberto Eco dla młodych pisarzy

Dziś przy­pada rocz­nica uro­dzin wybit­nego pisa­rza, filo­zofa i medie­wi­sty, Umberto Eco, zmar­łego w lutym zeszłego roku. Autor “Imie­nia róży” czy “Waha­dła Foucaulta” to ktoś, bez kogo trudno by było wyobra­zić sobie współ­cze­sną lite­ra­turę. Two­rzył także felie­tony czy eseje, m.in. poświę­cone temu, jak two­rzyć tek­sty dzien­ni­kar­skie i lite­rac­kie. Tej tema­tyce poświę­cił też wywiad z przed­sta­wi­cie­lami duń­skiego The Lousiana Cha­nel.

Czy­taj dalej