Sprawdzasz tag

nora roberts

Aktualności

Nora Roberts oskarżyła brazylijską pisarkę o wielokrotny plagiat. Ta obwinia ghostwriterów

Nora Roberts bar­dzo uważ­nie pil­nu­je swo­ich wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nych. Nie ma się co dzi­wić, wszak mnó­stwo pra­cy kosz­to­wa­ło ją osią­gnię­cie nie­praw­do­po­dob­ne­go suk­ce­su. Tak więc pla­gia­tor­stwu mówi sta­now­cze nie, ale też poka­za­ła ostat­nio, że nie jest sko­ra do natych­mia­sto­we­go wcho­dze­nia na dro­gę sądo­wą. Prze­ko­na­ła się o tym Cri­stia­ne Ser­ruya, któ­ra jed­nak z szan­sy polu­bow­ne­go zała­twie­nia spra­wy nie sko­rzy­sta­ła. Czy­taj dalej

-->