Sprawdzasz tag

instargram

Aktualności

Bookstagram, czyli książki na Insagramie #1

Już pięć­set milio­nów użyt­kow­ni­ków regu­lar­nie korzy­sta z apli­ka­cji Insta­gram na całym świe­cie. Korzy­sta, a więc foto­gra­fuje, obra­bia, przy­cina, dodaje fil­try i opisy, taguje zna­jo­mych oraz ozna­cza hash­ta­gami. W tym gro­nie nie bra­kuje miło­śni­ków ksią­żek oraz ofi­cjal­nych pro­fili pisa­rzy i wydaw­ców.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy pięć pro­fili, które wydały mi się szcze­gól­nie inte­re­su­jące. Jako że wybór jest cał­ko­wi­cie subiek­tywny, zachę­cam Was do dzie­le­nia się w komen­ta­rzach Waszymi typami. Nie­ba­wem przy­go­tuję kolejne zesta­wie­nie miejsc na Insta­gra­mie, które warto odwie­dzić 🙂

Czy­taj dalej

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ