Sprawdzasz tag

Hunter S. Thompson

Ciekawostki

Jesteś fanem Huntera S. Thompsona? Możesz… zapalić tę samą marihuanę co on

Ani­ta Thomp­son, wdo­wa po pisa­rzu, przez ostat­nich dzie­sięć lat kon­cen­tro­wa­ła się na lite­rac­kiej spu­ściź­nie męża. Teraz jed­nak posta­no­wi­ła zasza­leć. Ujaw­ni­ła, że zna­la­zła legal­ny spo­sób na uzy­ska­nie DNA ze szcze­pów, jakie palił Hun­ter S. Thomp­son i nego­cju­je wła­śnie z plan­ta­to­ra­mi hodow­lę szcze­pu sygno­wa­ną jego imie­niem. Mia­ła­by być sprze­da­wa­na we wszyst­kich sta­nach, w któ­rych mari­hu­ana jest legal­na.

Czy­taj dalej