Sprawdzasz tag

Grzegorz Rosiński

Ekranizacje

Będzie ekranizacja Thorgala!

Trudno zna­leźć w Pol­sce kogoś, kto nie sły­szał o “Thor­galu”. Choć komiks ten uka­zuje się we Fran­cji, to za rysunki odpo­wiada Polak, Grze­gorz Rosiń­ski, któ­rego kre­ska jest roz­po­zna­walna na całym świe­cie. Seria to histo­ria Thor­gala Aegirs­sona, który jako nie­mowlę został zna­le­ziony przez Wikin­gów, któ­rzy następ­nie wycho­wali go wśród sie­bie. Tak naprawdę boha­ter jest jed­nak “gwiezd­nym dziec­kiem”. Jego imię pocho­dzi od wikiń­skich bogów, Thora i Aegira, czyli bóstwa pio­ru­nów i wód, przy­po­mi­na­jąc oko­licz­no­ści odna­le­zie­nia chłopca na brzegu w cza­sie sztormu.

Czy­taj dalej