Sprawdzasz tag

Federico Axat

Ekranizacje

Ostatnie wyjście doczeka się ekranizacji

Ostat­nie wyj­ście” autor­stwa Fede­rico Axata to argen­tyń­ski thril­ler psy­cho­lo­giczny, który zawo­jo­wał świat. Jego pol­skim wydawcą jest Świat Książki, zaś za prze­kład odpo­wiada Bar­bara Jaro­szuk. Powieść opo­wiada o męż­czyź­nie, który pomimo uda­nego życia decy­duje się na popeł­nie­nie samo­bój­stwa, jed­nak wstrzy­muje się, gdy odkrywa prze­dziwny liścik – napi­sany nie przez niego, ale bez wąt­pie­nia jego cha­rak­te­rem pisma.

Czy­taj dalej