Ciekawostki

Nietypowe spotkanie autorskie odbędzie się w Poznaniu

O histo­rii pol­skiej mafii opo­wia­dać będą Artur Gór­ski – autor ksią­żek o “Masie” oraz sam “Masa”, Jaro­sław Soko­łow­ski, świa­dek koronny, który przy­bli­żył to śro­do­wi­sko licz­nym czy­tel­ni­kom.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Krzysz­tof M. Kaź­mier­czak. Spo­tka­nie odbę­dzie się na tere­nie Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Poznań­skich (ul. Gło­gow­ska 14) na Sali Ziemi 22.02.2017 o godzi­nie 18:00. Cena biletu wynosi 65 zł, zaś biletu wraz z książką “Masa o żoł­nier­zach pol­skiej mafii” z auto­gra­fami “Masy” i autora – 100 zł.

AKTUALIZACJA

Dopiero infor­mo­wa­łem o spo­tka­niu z Artu­rem Gór­skim i Jaro­sła­wem “Masą” Soko­łow­skim na tere­nie MTP, ale wia­do­mość szybko się zdez­ak­tu­ali­zo­wała. Otóż oka­zało się, że orga­ni­za­to­rzy wysłali komu­ni­katy pra­sowe bez pod­pi­sa­nej umowy z Tar­gami, które final­nie nie zde­cy­do­wały się na wyna­jem Sali Ziemi.

Spo­tka­nie zamiast tego odbę­dzie się w jed­nym z poznań­skich mul­ti­plek­sów i dzień wcze­śniej – czyli 21 lutego. Sala pomie­ści 750 osób. Każda osoba wcho­dząca na spo­tka­nie zosta­nie prze­szu­kana, a porządku pil­no­wać będą uzbro­jeni funk­cjo­na­riu­sze.

Masa”, były czło­nek mafii prusz­kow­skiej, na sta­tus świadka koron­nego, ale pytany o obawę o życie wyznaje, że od 16 lat żyje z wyro­kiem śmierci oraz towa­rzy­szy mu ochrona, dzięki któ­rej czuje się bez­piecz­nie.

Może też zainteresują cię te tematy

MARGO
Tarryn Fisher

tylko 19,90 zł - 43% rabatu

W Bone jest dom.
W domu mieszka dziewczyna.
W dziewczynie mieszka ciemność...
KUP TERAZ