Ciekawostki

Wspominając wielkich: Rady Umberto Eco dla młodych pisarzy

Dziś przy­pada rocz­nica uro­dzin wybit­nego pisa­rza, filo­zofa i medie­wi­sty, Umberto Eco, zmar­łego w lutym zeszłego roku. Autor “Imie­nia róży” czy “Waha­dła Foucaulta” to ktoś, bez kogo trudno by było wyobra­zić sobie współ­cze­sną lite­ra­turę. Two­rzył także felie­tony czy eseje, m.in. poświę­cone temu, jak two­rzyć tek­sty dzien­ni­kar­skie i lite­rac­kie. Tej tema­tyce poświę­cił też wywiad z przed­sta­wi­cie­lami duń­skiego The Lousiana Cha­nel.

W cza­sie roz­mowy radził, czym mogą kie­ro­wać się mło­dzi (sta­żem, a nie­ko­niecz­nie wie­kiem) adepci pióra. Eco oznaj­mił, że nie można wie­rzyć w to, że jest się arty­stą czy trak­to­wać się zbyt poważ­nie, a zamiast tego należy sobie uświa­do­mić, że pisa­nie to ciężka praca, z któ­rej zale­d­wie 10% sta­nowi inspi­ra­cja. Przy­po­mina, że nie można ocze­ki­wać efek­tów bez wło­żo­nego wysiłku i zarówno opo­wieść, jak i karierę, należy budo­wać krok po kroku.

Poni­żej mate­riał, który może posłu­żyć dla Was jako inspi­ra­cja.

 

Może też zainteresują cię te tematy