Ciekawostki

Biograficzny dokument o Stanisławie Lemie dostępny online

Sta­ni­sław Lem to jedna z naj­ja­śniej­szych gwiazd, jakie kie­dy­kol­wiek pło­nęły na nie­bo­skło­nie pol­skiej fan­ta­styki. Nie znać jego twór­czo­ści czy przy­najm­niej o niej nie sły­szeć to powód do wstydu. Lem to także naj­bar­dziej roz­po­zna­walny na świe­cie pol­ski pisarz. Jego postaci poświę­cony jest film w reży­se­rii Borysa Lan­ko­sza “Autor Sola­ris”. Za sce­na­riusz odpo­wia­dał Woj­ciech Orliń­ski, a za pro­duk­cję Arte, Tele­wi­zja Pol­skiej, Insty­tut Adama Mic­kie­wi­cza, Naro­dowe Cen­trum Kul­tury, Euro­pej­ska Sto­licy Kul­tury Wro­cław i Blank­film Pro­duc­tions.

Film “Autor Sola­ris” jest obec­nie dostępny w try­bie wideo na żąda­nie, czyli VOD. Zapra­szam do oglą­da­nia!

Może też zainteresują cię te tematy