Ciekawostki

Najpiękniejsza książka świata pochodzi z Polski

50 Books | 50 Covers to pre­sti­żo­wy kon­kurs na naj­le­piej zapro­jek­to­wa­ną książ­kę. Laur jest przy­zna­wa­ny od 1923 roku. Teraz tra­fił w ręce Polaka.

Dzien­nik podró­ży” Bole­sła­wa Stel­ma­cha został zapro­jek­to­wa­ny przez Ida­lię Smy­czyń­ską i Rober­ta Zają­ca i wyda­ny przez Ośro­dek „Bra­ma Grodz­ka – Teatr NN” w Lubli­nie. Według jury jest ona przy­kła­dem bez­błęd­nej pra­cy edy­tor­skiej z opra­wą dopeł­nia­ją­cą książ­kę pro­sto­tą i siłą oraz o zdję­ciach umiesz­czo­nych z wiel­kim wyczu­ciem i wrażliwością.

Książ­ka zosta­ła nagro­dzo­na już wcze­śniej – w kon­kur­sie Edy­cja na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Książ­ki w Kra­ko­wie 2016.

fot. Maciej Rukasz

 

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy