Aktualności

Literacki Nobel dla pieśniarza

Nagrodę Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tury otrzy­mał Bob Dylan (uro­dzony w 1941 roku jako Robert Allen Zim­mer­man). To jeden z naj­waż­niej­szych żyją­cych twór­ców muzycz­nych, autor pro­test son­gów czy utwo­rów zawie­ra­ją­cych komen­ta­rze spo­łeczne i filo­zo­ficzne.

Wcze­śniej nagro­dzony został m.in. Grammy, Osca­rem, Nagrodą Pulit­zera, Naro­do­wym Meda­lem Sztuki i Pre­zy­denc­kim Meda­lem Wol­no­ści. Kil­ka­krot­nie wymie­niany był jako kan­dy­dat do Lite­rac­kiej Nagrody Nobla i jak widać, tym razem prze­wi­dy­wa­nia oka­zały się słuszne, mimo iż za tego­rocz­nego “pew­niaka” ucho­dził Ado­nis (wła­ści­wie: Ali Ahmad Said), pocho­dzący z Syrii poeta, pro­mu­jący wła­śnie swoją nową książkę “Islam i prze­moc”.

Gra­tu­lu­jemy!

Może też zainteresują cię te tematy

  • Lelyja

    Bar­dzo dobry wybór Komi­sji!

  • Nie­sta­ty­styczny

    Super!

  • Kry­tycz­nie

    Świetna wia­do­mość! 🙂