Sprawdzasz tag

zwoje

Aktualności

Fragmenty Zwojów znad Morza Martwego w waszyngtońskim muzeum okazały się być fałszywe

Odna­le­zio­ne w latach 40. i 50. XX wie­ku w gro­tach nie­da­le­ko ruin osa­dy Qum­ran poło­żo­nej oko­ło kilo­me­tra na pół­noc­ny zachód od Morza Mar­twe­go sta­ro­żyt­ne tek­sty są praw­dzi­wym skar­bem. Więk­szość manu­skryp­tów zawie­ra całe księ­gi lub ustę­py Sta­re­go Testa­men­tu, resz­ta to róż­ne­go rodza­ju apo­kry­fy. Naj­star­sze z nich dato­wa­ne są nawet na III wiek przed naszą erą. Ist­nie­nie tak wspa­nia­łe­go skar­bu piśmien­ni­cze­go to nie­ste­ty rów­nież dosko­na­ła oka­zja dla ama­to­rów łatwe­go zarob­ku, zwłasz­cza dla fał­sze­rzy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Naukowcy próbują odczytać zwęglone w wyniku wybuchy Wezuwiusza starożytne zwoje

Wezu­wiusz uzna­wa­ny jest za jeden z naj­nie­bez­piecz­niej­szych wul­ka­nów na Zie­mi. Mimo że od 1944 nie daje oznak aktyw­no­ści, naukow­cy ocze­ku­ją wkrót­ce sil­nej erup­cji. Prze­wi­dy­wa­ny wybuch nie będzie jed­nak rów­nie kata­stro­fal­ny, jak ten, któ­ry w 79 roku znisz­czył Pom­pe­je, Her­ku­la­num i Sta­bie. Wte­dy roz­ża­rzo­ny mate­riał piro­kla­stycz­ny, ogrom­ne ilo­ści popio­łu oraz tru­ją­ce gazy zabi­ły tysią­ce miesz­kań­ców. Czy­taj dalej

-->