Sprawdzasz tag

zniszczone książki

Aktualności

40 tysięcy złotych za okaleczone książki Olgi Tokarczuk

W czerw­cu do Fun­da­cji Olgi Tokar­czuk dotar­ło nie­co ponad trzy­dzie­ści paczek, zawie­ra­ją­cych total­nie znisz­czo­ne książ­ki pol­skiej noblist­ki. Bynaj­mniej nie była to część pro­ce­du­ry rekla­ma­cyj­nej. Obu­rze­ni wyję­tą z kon­tek­stu i prze­ina­czo­ną wypo­wie­dzią Olgi Tokar­czuk ludzie przy­go­to­wa­li akcję odwe­to­wą. Poma­za­ne i pozna­czo­ne obraź­li­wy­mi tek­sta­mi książ­ki mia­ły ude­rzyć w dobre imię pisar­ki. Fun­da­cja posta­no­wi­ła wyko­rzy­stać sytu­ację i prze­ka­zać oka­le­czo­ne tytu­ły na aukcję cha­ry­ta­tyw­ną. Czy­taj dalej

-->