Sprawdzasz tag

Znaki

Aktualności Ekranizacje

Katarzyna Berenika Miszczuk współpracuje przy drugim sezonie serialu Znaki

W zeszłym roku sta­cja AXN wypro­du­ko­wa­ła pol­sko­ję­zycz­ny serial kry­mi­nal­ny Zna­ki. Widz mógł prze­nieść się w malow­ni­cze Góry Sowie, gdzie przed laty w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach zgi­nę­ła stu­dent­ka. Spra­wa wte­dy nie zosta­ła roz­wią­za­na, a teraz hor­ror powra­ca – w tej samej miej­sco­wo­ści docho­dzi do kolej­nej zbrod­ni. O dzi­wo miesz­kań­cy nie za bar­dzo chcą współ­pra­co­wać z pro­wa­dzą­cym śledz­two komi­sa­rzem Tre­lą. W sierp­niu roz­po­czę­ły się zdję­cia do dru­gie­go sezo­nu. Oka­zu­je się, że do współ­pra­cy zosta­ła zapro­szo­na pol­ska pisar­ka fan­ta­sy Kata­rzy­na Bere­ni­ka Misz­czuk. Czy­taj dalej

-->