Sprawdzasz tag

złoty pocisk

Aktualności

Złote Pociski zostały wystrzelone. Nowa nagroda dla najlepszych kryminałów przyznana

We Wro­cła­wiu trwa wła­śnie Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Kry­mi­na­łu, któ­re­go punk­tem kul­mi­na­cyj­nym jest nie­odmien­nie uro­czy­sta gala przy­zna­nia Nagród Wiel­kie­go Kali­bru. W mię­dzy­cza­sie odbył się jesz­cze jeden kon­kurs wyła­nia­ją­cy naj­lep­szych przed­sta­wi­cie­li pro­zy kry­mi­nal­nej. Pod­czas War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki przy­zna­no pierw­sze Zło­te Poci­ski – nową lite­rac­ką nagro­dę usta­no­wio­ną przez maga­zyn „Pocisk”. Czy­taj dalej

-->