Sprawdzasz tag

zenith

Aktualności Felieton

Zenith – science fiction o silnych kobietach

Mam wra­że­nie, że duety lite­rac­kie sta­ją się ostat­nio coraz popu­lar­niej­sze i nie cho­dzi mi tyl­ko o związ­ki mię­dzy powie­ścio­pi­sa­rza­mi oboj­ga płci. Coraz czę­ściej książ­ki pisa­ne są przez dwie oso­by. Bywa, że z róż­nym skut­kiem. W przy­pad­ku roz­gry­wa­ją­cej się w kosmo­sie nowo­ści wydaw­ni­czej „Zenith”, nie musi­cie się oba­wiać – jest świet­nie od począt­ku do końca.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Zenith – przeczytaj fragment powieści Sashy Alsberg i Lindsay Cummings

Zapra­sza­my Was do lek­tu­ry frag­men­tu książ­ki “Zenith” autor­stwa Sashy Als­berg i Lind­say Cum­mings. Tłu­ma­czy­ła Agniesz­ka Bro­dzik. Zacznij nie­po­wta­rzal­ną, kosmicz­ną przy­go­dę razem z pierw­szym tomem serii Androma.

Więk­szość zna Andro­mę Racel­lę jako Krwa­wą Baro­no­wą, potęż­ną najem­nicz­kę, któ­rej bez­li­to­sne rzą­dy roz­cią­ga­ją się na całą Galak­ty­kę Mira­bel. Dla zało­gi jej szkla­ne­go stat­ku Marau­der jest po pro­stu Andi – ich przy­ja­ciół­ką i nie­ustra­szo­ną przy­wód­czy­nią kosmicz­nych pira­tów. Kie­dy kolej­na ruty­no­wa misja nie prze­bie­ga zgod­nie z pla­nem, cała zało­ga Marau­de­ra tra­fia w ręce okrut­ne­go łow­cy nagród. Czy­taj dalej

-->