Sprawdzasz tag

Zatoka

Aktualności

Zatoka – nasze wrażenia z lektury najnowszej książki Navala

Naval był wie­lo­let­nim ope­ra­to­rem GROM‑u. Uczest­ni­czył w wie­lu misjach poza gra­ni­ca­mi nasze­go kra­ju. Za swo­ją służ­bę otrzy­mał licz­ne odzna­cze­nia, m.in. Krzyż Koman­dor­ski Orde­ru Krzy­ża Woj­sko­we­go oraz Zło­tą Odzna­kę GROM‑u. Teraz swo­je doświad­cze­nie prze­ka­zu­je czy­tel­ni­kom w cyklu ksią­żek, przed­sta­wia­ją­cych pra­cę naj­lep­szych pol­skich koman­do­sów. Czy­taj dalej

-->