Sprawdzasz tag

zakładka książkowa

Ciekawostki

Zakładka origami, zrób to sam!

Niech Was nie prze­ra­ża hasło “ori­ga­mi” – obie zapre­zen­to­wa­ne meto­dy są napraw­dę pro­ste i przy­stęp­ne dla każ­de­go sza­re­go zja­da­cza chle­ba, a co dopie­ro dla kre­atyw­nych umy­słów dokar­mia­nych regu­lar­nie lite­ra­tu­rą. Wspo­mnia­ne zakład­ki mają tę zale­tę, że są napraw­dę małe szan­se, by wypa­dły czy się wysu­nę­ły i wyko­rzy­stać moż­na je np. do zazna­cza­nia wie­lu inte­re­su­ją­cych stron w każ­dej książce.

Czy­taj dalej

-->