Sprawdzasz tag

wydawnictwo agora

Aktualności

Każdy może stać się kryminalistą. Książka, która zaszokowała świat.

Co byście zro­bi­li, gdy­by ktoś zmu­sił was do popeł­nie­nia zbrod­ni? Wyda­je wam się, że kry­mi­na­li­ści to spe­cjal­ny gatu­nek ludzi, psy­cho­pa­ci, pokie­re­szo­wa­ni przez los fru­stra­ci, bez­li­to­śni okrut­ni­cy? Praw­da jest bar­dziej skom­pli­ko­wa­na. Są takie oko­licz­no­ści, w któ­rych „zwy­kły” czło­wiek może stać się prze­stęp­cą i dopu­ścić się strasz­nych czy­nów. Boha­te­ro­wie książ­ki „Łań­cuch” Adria­na McKinty’ego, któ­ra wła­śnie ma swo­ją świa­to­wą pre­mie­rę, zna­leź­li się w takiej sytu­acji. Czy­taj dalej

-->