Sprawdzasz tag

wojna światowa

Ciekawostki

Powieść Tatuażysta z Auschwitz znalazła się pod lupą badaczy. Werdykt: książka niezgodna z rzeczywistością

Tatu­aży­sta z Auschwitz Heather Mor­ris opo­wia­da poru­sza­ją­cą, opar­tą na fak­tach, histo­rię miło­sną roz­gry­wa­ją­cą się w naj­słyn­niej­szym hitle­row­skim obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym. To rów­nież powieść, któ­ra przy­bli­ża czy­tel­ni­kom zagad­nie­nie Holo­kau­stu, poka­zu­je ponu­rą rze­czy­wi­stość nie tak daw­nych cza­sów, zachę­ca rów­nież do wła­snych poszu­ki­wań. Tym samym sta­je się książ­ką waż­ną i pew­nie dla tego od chwi­li wyda­nia tak dobrze się sprze­da­je (w Pol­sce nie­zmien­nie znaj­du­je się na pierw­szym miej­scu topek księ­gar­nia­nych). Poja­wi­ły się jed­nak zastrze­że­nia, co do zgod­no­ści poda­nych w powie­ści tre­ści z fak­ta­mi histo­rycz­ny­mi. Czy­taj dalej

-->