Sprawdzasz tag

William Goldman

Aktualności

Zmarł William Goldman, autor słynnej Narzeczonej księcia

Wil­liam Gold­man zna­ny był przede wszyst­kim jako zna­ko­mi­ty sce­na­rzy­sta, dwu­krot­nie zdo­był Osca­ra, naj­pierw za western Butch Cas­si­dy i Sun­dan­ce Kid, póź­niej za dra­mat Wszy­scy ludzie pre­zy­den­ta. Sam jed­nak zawsze uwa­żał się za pisa­rza, któ­ry sce­na­riu­sza­mi zaj­mu­je się nie­ja­ko przy oka­zji. Napi­sał szes­na­ście powie­ści, z któ­rych naj­bar­dziej zna­ne są Narze­czo­na księ­cia oraz Mara­toń­czyk. Zięć pisa­rza, Mike Pavol poin­for­mo­wał, że Gold­man odszedł w pią­tek 16 listo­pa­da w Nowym Jor­ku. Miał 87 lat. Czy­taj dalej

-->