Sprawdzasz tag

Wilbur Smith

Aktualności

Zmarł Wilbur Smith, autor bestsellerowej Sagi rodu Courteneyów i Cyklu egipskiego

Wil­bur Smith porzu­cił pra­cę w sek­to­rze finan­so­wym, by zająć się pisa­niem na pełen etat. W cią­gu ponad 50-let­niej karie­ry pisar­skiej spod jego pió­ra wyszło 49 powie­ści histo­rycz­no-przy­go­do­wych, któ­re zapew­ni­ły mu mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę. Chciał być zapa­mię­ta­ny jako oso­ba, dają­ca przy­jem­ność milio­nom. Prze­szło 140 milio­nów egzem­pla­rzy sprze­da­nych na całym świe­cie jest dowo­dem na to, że cel uda­ło mu się osią­gnąć. Zmarł w Kapsz­ta­dzie 14 listo­pa­da, mając 88 lat. Czy­taj dalej

-->