Sprawdzasz tag

weekend

Aktualności

5 rad dla wyjeżdżających na majówkę (albo inny urlop ;) )

1 maj we wto­rek i 3 maja we czwar­tek to naj­pięk­niej­szy pre­zent, jaki w ostat­nim cza­sie mógł dać nam los. Wystar­czy wziąć trzy dni wol­ne­go i ma się wol­ne od pra­cy na całe 9 dni. Zbli­ża się napraw­dę dłu­uugi week­end majo­wy. Czas, gdy może­my wyje­chać dale­ko od dusz­ne­go mia­sta i poczy­tać na łonie natu­ry. Czas, gdy może­my popa­lać się na bal­ko­nie lub nad morzem/rzeką/stawem/jeziorem i oddać się lek­tu­rze. Jak jed­nak efek­tyw­nie wyko­rzy­stać ten czas jako czy­tel­nik? Jak nie popeł­nić typo­wo czy­tel­ni­czo-podróż­ni­czych błę­dów przed urlopem?

Czy­taj dalej

-->