Sprawdzasz tag

Voodoo Planet

Aktualności

10 ciekawostek o Andre Norton, które warto znać (jeśli chcesz się uważać za znawcę fantastyki)

Andre Nor­ton nie jest w Pol­sce pisar­ką szcze­gól­nie roz­po­zna­wal­ną. Świad­czy to nie­ste­ty o tym, jak jesz­cze wie­le zosta­ło do zro­bie­nia, by przy­bli­żyć pol­skie­mu miło­śni­ko­wi fan­ta­sty­ki kla­sy­kę gatun­ku. Dziś pokrót­ce przed­sta­wi­my Wam syl­wet­kę tej nie­zwy­kłej autor­ki, a oka­zję ku temu mamy ade­kwat­ną, gdyż to wła­śnie dziś (17 lute­go 2021 r.) mija 109. rocz­ni­ca jej uro­dzin. Czy­taj dalej

-->