Sprawdzasz tag

vax

Aktualności

Angielskim słowem roku według Oxford English Dictionary została szczepionka

Od lat redak­to­rzy Oxford English Dic­tio­na­ry wybie­ra­ją sło­wo roku, czy­li poje­dyn­czy wyraz lub całe sfor­mu­ło­wa­nie, któ­re było naj­czę­ściej uży­wa­ne w anglo­ję­zycz­nym spo­łe­czeń­stwie w cią­gu ostat­nich dwu­na­stu mie­się­cy. Zazwy­czaj sło­wo roku jed­no­cze­śnie zna­ko­mi­cie odda­je bie­żą­cą sytu­ację na świe­cie. Nie­daw­no ogło­szo­ne zosta­ło, że tym razem wygra­ła szcze­pion­ka. Czy­taj dalej

-->