Sprawdzasz tag

ustawa

Aktualności

Powraca temat ustawy o stałej cenie książki

Piotr Gliń­ski, Mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go, zapro­sił przed­sta­wi­cie­li ryn­ku wydaw­ni­cze­go na spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w mar­cu i w cza­sie któ­re­go zosta­nie zapre­zen­to­wa­ny pro­jekt usta­wy o sta­łej cenie książ­ki. Czy­taj dalej

-->