Sprawdzasz tag

Truman Capote

Ciekawostki

Truman Capote – wybitna twórczość, niezwykły umysł i romans z używkami

Tru­man Capo­te był zna­ko­mi­tym ame­ry­kań­skim pisa­rzem i sce­na­rzy­stą, któ­re­go utwo­ry (zarów­no powie­ści, opo­wia­da­nia, jak i sztu­ki) są zali­cza­ne do kla­sy­ki świa­to­wej lite­ra­tu­ry. Gdy­by żył, dzi­siaj, 30 wrze­śnia, obcho­dzi­li­by­śmy 94 rocz­ni­cę jego uro­dzin. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy 10 cie­ka­wo­stek zwią­za­nych z tym nie­zwy­kłym pisa­rzem. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Wysokoprocentowa wena słynnych pisarzy. Część 1

Kam­pa­nie spo­łecz­ne ata­ku­ją nas prze­sła­niem, że alko­hol szko­dzi zdro­wiu. Naj­le­piej w ogó­le nie pić! No chy­ba że szkla­necz­kę piwa, żeby oczy­ścić ner­ki, kie­li­szek wina do obia­du, by wspo­móc tra­wie­nie czy napar­stek wód­ki z pie­przem na prze­zię­bie­nie. Oczy­wi­ście nie będzie­my się kłó­cić z tym, że alko­hol w dużych ilo­ściach rze­czy­wi­ście zabi­ja. Jest wie­lu pisa­rzy, któ­rym ich ulu­bio­ne napo­je wysko­ko­we zruj­no­wa­ły życie, a nawet wpę­dzi­ły do gro­bu, ale w karie­rze raczej nie zaszko­dzi­ły. A kto wie, może nawet tro­chę pomo­gły… Czy­taj dalej

-->