Sprawdzasz tag

trucizna

Aktualności

Książki uczą. Czasem ratują nawet życia, czyli jak Agatha Christie po śmierci uratowała dziecko

Od cza­su do cza­su da się usły­szeć o kimś, kto wycią­gnął topią­cą się oso­bę z wody i odra­to­wał ją, bo odpo­wied­nie tech­ni­ki pod­pa­trzył w Sło­necz­nym patro­lu. Więk­szość takich new­sów to zapew­ne wyda­rze­nia zmy­ślo­ne lub prze­sad­nie wyol­brzy­mio­ne. Nie­któ­re jed­nak to czy­sta praw­da. Tak na przy­kład było z pew­ną lon­dyń­ską pie­lę­gniar­ką, któ­ra oca­li­ła życie nie­mow­lę­cia dzię­ki lek­tu­rze jed­nej z powie­ści Aga­thy Chri­stie. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Uwaga, niektóre książki mogą zabijać!

Ide­al­ny­mi kan­dy­da­ta­mi na zabój­ców są oso­by nie­po­zor­ne, ciche, nie­zwra­ca­ją­ce na sie­bie uwa­gi, jed­nost­ki, o któ­rych nikt by nie pomy­ślał: patrz, wyglą­da jak typo­wy mor­der­ca. Dla­te­go zawsze tak wiel­kim zasko­cze­niem jest, kie­dy oka­zu­je się, że ten spo­koj­ny mło­dzie­niec z sąsiedz­twa z ujmu­ją­cym zami­ło­wa­niem do bota­ni­ki otruł całą swo­ją rodzi­nę eks­trak­tem z jakiejś egzo­tycz­nej rośli­ny. Tak samo o bycie śmier­tel­nie nie­bez­piecz­nym nikt nie podej­rze­wał­by książ­ki. A jed­nak. Czy­taj dalej

-->