Sprawdzasz tag

toruń

Ciekawostki

Uważajcie, co kupujecie. Policja zabezpieczyła piętnaście książek kwalifikujących się jako straty wojenne

Anty­kwa­ria­ty, wszel­kiej maści pchle tar­gi i baza­ry są dosko­na­łym miej­scem, by tra­fić na rzad­ką, sta­rą książ­kę lub po pro­stu tytuł, któ­re­go w nor­mal­nej sprze­da­ży już nie ma. Zda­rza się, że przy oka­zji moż­na zdo­bycz upo­lo­wać za wca­le śmiesz­ne pie­nią­dze, bo nie­rzad­ko ten czy tam­ten han­dlarz sprze­da­je, nie wie­dząc co tak napraw­dę sprze­da­je, a pie­niąż­ków potrze­bu­je, na ten przy­kład, na wódecz­kę. Trze­ba się jed­nak liczyć z tym, że takie anty­kwa­rycz­ne cudeń­ka naj­praw­do­po­dob­niej pocho­dzą z nie­le­gal­ne­go źró­dła. Prze­ko­nał się o tym ostat­nio pewien miesz­ka­niec Toru­nia. Czy­taj dalej

-->