Sprawdzasz tag

Tczew

Aktualności

Pan Włodek Książkowy ma już nowego żuka

Ponad mie­siąc temu nie­zna­ni po dziś dzień spraw­cy spa­li­li mu żuka, nie­spraw­ny samo­chód peł­nią­cy rolę kra­mu na tczew­skim tar­go­wi­sku. Pan Wło­dek pro­wa­dził z nie­go sprze­daż ksią­żek. To było jego jedy­ne źró­dło utrzy­ma­nia. Razem z żukiem spło­nę­ło oko­ło 1,5 tysią­ca ksią­żek. W kil­ka dni po tra­ge­dii ruszy­ła zbiór­ka pie­nię­dzy dla poszko­do­wa­ne­go. Efekt prze­rósł naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia orga­ni­za­to­rów. Pan Wło­dek może już się cie­szyć nowym kra­mem. Czy­taj dalej

-->