Sprawdzasz tag

tajemniczy ogród

Aktualności Ciekawostki

Można już zobaczyć pierwszy oficjalny zwiastun nowej ekranizacji Tajemniczego ogrodu

Wyda­na w 1911 roku bry­tyj­ska powieść oby­cza­jo­wa autor­stwa Fran­ces Hodg­son Bur­nett opo­wia­da o mistycz­nie uzdro­wi­ciel­skiej mocy natu­ry. Tytu­ło­wy tajem­ni­czy ogród, oto­czo­na murem część pała­co­wych tere­nów z zamknię­tą wewnątrz pozo­sta­wio­ną prak­tycz­nie samej sobie przy­ro­dą, zda­je się polep­szać stan boha­te­rów książ­ki, nie tyl­ko psy­chicz­nie, ale i fizycz­nie. O ile w powie­ści Fran­ces Hodg­son Bur­nett wąt­ków fan­ta­stycz­nych nie uświad­czy­my, to zapre­zen­to­wa­ny zwia­stun nowej jej ekra­ni­za­cji zdra­dza, że twór­cy zde­cy­do­wa­li się pójść tro­chę bar­dziej w baśnio­wą stro­nę. Czy­taj dalej

-->