Sprawdzasz tag

Sztokholm

Aktualności

Sztokholmska biblioteka może zostać zamknięta przez problem z narkotykami

W każ­dym więk­szym mie­ście dało­by się wska­zać przy­naj­mniej jed­ną okry­tą złą sła­wą dziel­ni­cę, taką gdzie na uli­cach swo­je spra­wy zała­twia­ją gan­gi, nar­ko­ty­ki są chle­bem powsze­dnim, poli­cja bar­dzo nie­chęt­nie się tam zapusz­cza, a po zmro­ku lepiej nie wycho­dzić z domu. W sto­li­cy Szwe­cji rejon Ten­sta jest tym, od któ­re­go war­to trzy­mać się z dale­ko. Kwit­nie tam han­del nar­ko­ty­ka­mi, a popu­lar­nym miej­scem wymia­ny jest tam­tej­sza biblio­te­ka. Czy­taj dalej

-->